Gender Equality in the Audiovisual Sector

Enllaç

https://rm.coe.int/gender-statistics-annual-data-collection-2018-final-march/16809d43e2

Què és?

Centrat en el sector de l’audiovisual europeu, aquest estudi ofereix dades estadístiques sobre la representació del gènere en diverses àrees relacionades amb la producció de continguts audiovisuals: l’estructura organitzativa, el finançament i la creació.

Utilitat

Tenir una visió global de la situació del sector audiovisual pel que fa a la representació i l’equitat de gènere.