Enllaç

www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/596839/IPOL_STU(2018)596839_EN.pdf

Què és?

Encarregat per la Comissió de Drets de les Dones i Igualtat de Gènere, aquest estudi analitza els elements clau de les polítiques mediàtiques relacionades amb la igualtat de gènere i revisa les polítiques i estratègies que s’han dut a terme als diferents estats membres de la UE per promoure la igualtat de gènere als i a través dels mitjans de comunicació.

Utilitat

Obtenir dades en l’àmbit europeu de la representació del gènere en els continguts mediàtics i en la força de treball. L’estudi analitza no només l’àmbit informatiu, sinó també el sector de la ficció, els videojocs i la publicitat.