Informar sobre prostitució i tràfic de persones

Enllaç

https://www.cac.cat/sites/default/files/migrate/actuacions/recomanacions_prostitucio_cat.pdf

Què és?

Editades per l’Associació de Dones Periodistes de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona amb la col·laboració de diverses professionals vinculades al món de la comunicació i amb el suport de l’Institut Català de les Dones, l’Observatori de les Dones als Mitjans de Comunicació, el Col·legi de Periodistes de Catalunya, el Consell de l’Audiovisual de Catalunya i la Jefatura Superior de Policía de Catalunya, aquestes recomanacions pretenen ajudar a canviar la manera com el fenomen de la prostitució és tractat als mitjans de comunicació. L’estudi previ constata que hi ha una tendència a invisibilitzar el context socioeconòmic que afavoreix el fenomen com també les desigualtats de gènere que el fan possible, que rarament es posa el focus de la informació en els homes que demanden la prostitució ni les xarxes que se’n lucren, que les dones que exerceixen la prostitució pateixen una estigmatització que vulnera els seus drets civils o que el tractament que es fa del fenomen, que vincula les dones que exerceixen la prostitució a la marginalitat, l’exclusió i la delinqüència, és sensacionalista.

Utilitat

Aprendre a mirar periodísticament aquesta realitat des d’un punt de vista respectuós, acurat i lluny de l’estigma i els estereotips, i que ha de permetre un tractament igualitari de les dones que exerceixen la prostitució i alhora una mirada crítica de la realitat que facilita aquest fenomen, majoritàriament vinculat a l’explotació i no a una decisió lliure.