Parlament Europeu: Gender Equality in the media sector

Enllaç

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/69256865-0184-11e8-b8f5-01aa75ed71a1

Què és?

Un informe publicat el 2018 que examina els elements clau de les polítiques europees per a la igualtat de gènere en el sector de la comunicació. Ofereix una anàlisi de diverses accions que s’han dut a terme per promoure l’equitat de gènere a la UE i també a diversos estats membre i presenta estudis de cas fets a Àustria, Malta, Suècia i el Regne Unit.

Utilitat

Obtenir un estat de la qüestió actualitzat sobre la situació del gènere en el sector de la comunicació a la Unió Europea.